ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

นโยบายของ Kiluth เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เราเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เราใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และการสื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นๆ เราได้ระบุนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมและตามความเหมาะสมด้วยความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราระบุและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หากเราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในขอบเขตที่จำเป็นของประสงค์เหล่านั้น ฉะนั้นข้อมูลควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบการป้องกันที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อป้องกัน จากการสูญหาย หรือโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึงเพื่อคัดลอกข้อมไปใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะทำให้ข้อมูลของลูกค้าพร้อมสำหรับนโยบายและการปฏิบัติ จัดการ ปกปิด และรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือจนกว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้บรรลุแล้ว

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เราพร้อมป้องกันและรักษาความลับส่วนบุคคล ทั้งนี้ Kiluth อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ ตามดุลพินิจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว